Vodafone, Richtung Norden: GSM CI 83 + 845 + UMTS CI 2162,5
Vodafone, Richtung Süden: GSM CI 86 + 842 + UMTS CI 2162,5
Vodafone, Richtung Neumarkt: GSM CI 81 + 839 + UMTS CI 2162,5

Windtre, Richtung Norden: GSM CI 56
Windtre, Richtung Süden: GSM CI 58
Windtre, Richtung Neumarkt: GSM CI 60

Stand: 17.12.2005

Mobilfunk: Vodafone, Windtre