Tim, Richtung Osten: UMTS CI 9 + 14439 + 9901
Tim, Richtung Gasteig: UMTS CI 10 + 14440 + 9902
Tim, Richtung Westen: UMTS CI 11 + 14582 + 9903

Vodafone, Richtung Osten: UMTS CI 21861
Vodafone, Richtung Gasteig: UMTS CI 21862
Vodafone, Richtung Westen: UMTS CI 21863

Seit 2009 mit Vodafone

Stand: 17.02.2020

Koordinaten: 46.885366N 11.40176O

Mobilfunk: Tim, Vodafone