Tim, Richtung Gossensass: GSM CI 39751 + UMTS CI 1790 + 9821 + LTE eNB 701981/61
Tim, Richtung Ladurns: GSM CI 39752 + UMTS CI 1797 + 9822 + LTE eNB 701981/62

Eisenbahn: GSM-R in Richtung Gossensass auf GSM-R 15881

Tim seit September 2017 mit LTE

Stand: 18.08.2020

Koordinaten: 46.952097N 11.392953O

Mobilfunk: Tim, Eisenbahn