Tim, Richtung Atzwang: GSM CI 3763 + LTE eNB 703969/61 + 703969/41
Tim, Richtung Blumau: GSM CI 3764 + LTE eNB 703969/62 + 703969/42

Vodafone, Richtung Atzwang: GSM CI 19971 + LTE eNB 35085/41 + 35085/11 + 35085/31
Vodafone, Richtung Blumau: GSM CI 19972 + LTE eNB 35085/42 + 35085/12 + 35085/32
Vodafone, Richtung Ritten: GSM CI 19973 + LTE eNB 35085/43 + 35085/13 + 35085/33

Windtre, Richtung Atzwang: GSM CI 50979 + UMTS CI 2379 + 50979 + 6923 + LTE eNB 228013/6 + 228013/0 + 228013/18
Windtre, Richtung Blumau: GSM CI 50980 + UMTS CI 2380 + 50980 + LTE eNB 228013/7 + 228013/1 + 228013/19
Windtre, Richtung Ritten: GSM CI 50981 + UMTS CI 2381 + 50981 + LTE eNB 228013/8 + 228013/2 + 228013/20

Seit Mai 2012 ist auch Tim in Betrieb. Wind LTE seit Oktober 2017. Vodafone LTE 2100 seit November 2018 und Tim LTE 800 seit Dezember. Wind3 seit Mai 2019 mit LTE 1800 und seit September auch mit LTE 2100.
Tim auch mit LTE 1800 seit September 2019. Vodafone seit Jänner 21 auch mit LTE 800 und 1800.

Stand: 14.09.2022

Koordinaten: 46.504698N 11.464549O

Mobilfunk: Tim, Vodafone, Windtre